Shopping Bag
Vishnu Stanhope Pendant Necklace Narasimha Mantra of Protection Micro View
Wearable Hindu Protection Pendant with Narasihma Kavacha Mantra Stanhope

Vishnu Stanhope Pendant Necklace Narasimha Mantra of Protection Micro View

review
0
0
5
Your Price: $199.00
Sold Out Due to High Demand - Next Expected Delivery around Jan 20th 2017
Part Number:VISHNU-NAR-E
Lord Vishnu Narasimha Kavacha Sterling Silver Stanhope Pendant Necklace

Designed by Jai Bajrang Bali, this beautifully ferocious pendant necklace is the first opus of the "Mantras Through a Lens" Collection and proudly utilizes our ultra-high resolution stanhope lens as a "Third Eye" peephole.  This is the first Hindu devotional pendant that allows one to view and read the Mantra while at the same time wearing it for the ultimate form of protection against all evil. 

The pendant features Lord Vishnu incarnated as the combined form of Man and Lion and is the strongest and fiercest form of Lord Vishnu. Holding the pendand close to your eye and peering into the "Third Eye" presents a clear view of the very powerful Narasimha Kavacha Mantra. Each word is easy to read with it's contrasting white text on a black background. Crafted from 10 grams or .925 Sterling Silver and measuring 20mm x 13mm x 8mm, this quality pendant will last for generations. Packaged in a majestic blue box embossed and gold embossed portrayal of the Hindu Lord Narasimha and nestled in a blue velvet pouch, it also includes a pamphlet providing the Narasimha Kavacha Mantra English transcription and translation. It's an attractive and meaningful pendant that really is a great gift for yourself or those you love....the ultimate and highest form of protection against all that is evil.

Keep an eye out for more Hindu Mantras and Pendants to come!

The Narsimha Kavacha Mantra is shown below in it's entirety in English. Please see the images above for the actual stanhope lens view depicting the Mantra in it's more traditional Indian Gurmukhi font script.


Sri Narasimha Kavacha Mantra

narasimha-kavacham vakshye prahladenoditam pura
sarva-raksha-karam punyam sarvopadrava-nashanam

sarva-sampat-karam chaiva svarga-moksha-pradayakam
dhyatva narasimham devesham hema-simhasana-sthitam

vivrtasyam tri-nayanam sharad-indu-sama-prabham
lakshmyalingita-vamangam vibhutibhir upashritam

catur-bhujam komalangam svarna-kundala-shobhitam
saroja-shobitoraskam ratna-keyura-mudritam

tapta-kancana-sankasham pita-nirmala-vasasam
indradi-sura-maulishthah sphuran manikya-diptibhih

virajita-pada-dvandvam shankha-chakradi-hetibhih
garutmata cha vinayat stuyamanam mudanvitam

sva-hrt-kamala-samvasam krtva tu kavacham pathet
nrsimho me shirah patu loka-rakshartha-sambhavah

sarvago ’pi stambha-vasah phalam me rakshatu dhvanim
nrsimho me drshau patu soma-suryagni-lochanah

smrtam me patu naraharih muni-varya-stuti-priyah
nasam me simha-nashas tu mukham lakshmi-mukha-priyah

sarva-vidyadhipah patu nrsimho rasanam mama
vaktram patv indu-vadanam sada prahlada-vanditah

narasimhah patu me kantham skandhau bhu-bhrd ananta-krt
divyastra-shobhita-bhujah narasimhah patu me bhujau

karau me deva-varado narasimhah patu sarvatah
hrdayam yogi-sadhyash cha nivasam patu me harih

madhyam patu hiranyaksha-vakshah-kukshi-vidaranah
nabhim me patu naraharih sva-nabhi-brahma-samstutah

brahmanda-kotayah katyam yasyasau patu me katim
guhyam me patu guhyanam mantranam guhya-rupa-drk

uru manobhavah patu januni nara-rupa-drk
janghe patu dhara-bhara- harta yo ’sau nr-keshari
sura-rajya-pradah patu padau me nrharishvarah
sahasra-shirsha-purushah patu me sarvashas tanum

manograh purvatah patu maha-viragrajo ’gnitah
maha-vishnur dakshine tu maha-jvalas tu nairrtah

pashchime patu sarvesho dishi me sarvatomukhah
narasimhah patu vayavyam saumyam bhushana-vigrahah

ishanyam patu bhadro me sarva-mangala-dayakah
samsara-bhayatah patu mrtyor mrtyur nr-keshari

idam narasimha-kavacham prahlada-mukha-manditam
bhaktiman yah pathenaityam sarva-papaih pramucyate

putravan dhanavan loke dirghayur upajayate
yam yam kamayate kamam tam tam prapnoty asamshayam

sarvatra jayam apnoti sarvatra vijayi bhavet
bhumy antariksha-divyanam grahanam vinivaranam

vrshchikoraga-sambhuta- vishapaharanam param
brahma-rakshasa-yakshanam durotsarana-karanam

bhuje va tala-patre va kavacam likhitam shubham
kara-mule dhrtam yena sidhyeyuh karma-siddhayah

devasura-manushyeshu svam svam eva jayam labhet
eka-sandhyam tri-sandhyam va yah pathen niyato narah

sarva-mangala-mangalyam bhuktim muktim cha vindati
dva-trimshati-sahasrani pathet shuddhatmanam nrnam

kavachasyasya mantrasya mantra-siddhih prajayate
anena mantra-rajena krtva bhasmabhir mantranam

tilakam bibhriyad yas tu tasya graha-bhayam haret
tri-varam japamanas tu dattam varyabhimantrya ca

prasayed yo naro mantram narasimha-dhyanam acharet
tasya rogah pranashyanti ye cha syuh kukshi-sambhavah

kimatra bahunoktena narasimha sadrsho bhavet
manasa chintitam yattu sa tacchapnotya samshayam

garjantam garjayantam nija-bhuja-patalam sphotayantam hatantam
dipyantam tapayantam divi bhuvi ditijam kshepayantam kshipantam
krandantam roshayantam dishi dishi satatam samharantam bharantam
vikshantam purnayantam kara-nikara-shatair divya-simham namami

iti shri-brahmanda-purane prahladoktam shri-narasihma-kavacam sampuram


Related Items